Categorieën

Fabrikanten

  Aanbiedingen

  Algemene voorwaarden   

  Artikel 1. Algemeen
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede op alle geleverde producten en diensten, geleverd door Wereldkoffie, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

  2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingingen van afnemer wordt door Wereldkoffie uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro`s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  4. Wereldkoffie is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
  5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Wereldkoffie zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

  Artikel 2. Offertes

  1. Wereldkoffie is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

  Artikel 3. Overeenkomst
  1. De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
  2. Wereldkoffie behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten, zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
  3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Wereldkoffie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


  Artikel 4. Levertijd
  1. Alle door Wereldkoffie genoemde (leverings) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Wereldkoffie bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de onvoorziene omstandigheden, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Wereldkoffie schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.2. Overschrijding van de door Wereldkoffie opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
  3. In geval Wereldkoffie de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Wereldkoffie op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, de goederen worden dan te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
  4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Wereldkoffie te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.


  Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wereldkoffie zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
  3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Wereldkoffie de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Wereldkoffie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
  4. In afwijking van lid 3 zal Wereldkoffie geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Wereldkoffie kunnen worden toegerekend.

  Artikel 6. Opzegging/Ontbinding 
  1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Wereldkoffie naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.

  2. De vorderingen van Wereldkoffie op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 
  - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Wereldkoffie ter kennis gekomen omstandigheden Wereldkoffie goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 
  - indien Wereldkoffie de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  3. In de hierboven genoemde gevallen is Wereldkoffie bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander laat onverminderd het recht van Wereldkoffie schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 7. Afkoelingsperiode Producten met een beperkte houdbaarheid waaronder koffie, thee, chocolade en melk komen niet voor restitutie in aanmerking. 
  1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Wereldkoffie te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
  2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Wereldkoffie te melden. De klant dient het product - na overleg met Wereldkoffie te sturen naar een door Wereldkoffie vastgesteld retouradres. Dit dient indien mogelijk te gebeuren in de originele, ongeopende niet beschadigde verpakking (niet meer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden) en met alle meegeleverde toebehoren. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
  3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Wereldkoffie ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Wereldkoffie alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  .
  4. Wereldkoffie behoudt het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds intensief is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Wereldkoffie of de leverancier van het product) is beschadigd.
  5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Wereldkoffie schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Wereldkoffie de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Wereldkoffie heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade, op het aan de klant terug te betalen bedrag, in te houden.


  Artikel 8. Uitvoering
  1. Wereldkoffie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Wereldkoffie geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

  Artikel 9. Vergoeding
  1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
  2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.
  3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

  Artikel 10. Betaling
  1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
  2. Als de Afnemer een factuur van Wereldkoffie niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald heeft, is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Wereldkoffie op afnemer onmiddellijk opeisbaar.


  Artikel 11. Garantie
  1. 
  De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7


  Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle aan afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Wereldkoffie tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de, krachtens overeenkomst geleverde, te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst
  2. De afnemer is gehouden aan zorgvuldige behandeling van de goederen. Afnemer mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Wereldkoffie, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Wereldkoffie heeft voldaan.

  3. Ingeval Wereldkoffie de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Wereldkoffie op schadevergoeding onverlet.

  Artikel 13. Overmacht
  1. Indien Wereldkoffie, door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
  2. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Wereldkoffie als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  3. Wereldkoffie zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

  Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn
  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Wereldkoffie.

  2. Indien een klacht gegrond is, zal Wereldkoffie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

  Artikel 15. Toepasselijk recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Wereldkoffie en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

  Wereldkoffie

  Jacob Catsstraat 15
  NL-1962 SZ Heemskerk

  KvK. 34330838
  BTW.nr: NL162964158B01

  Wereldkoffie, de koffiebonen webshop